قالب وبلاگ

وبلاگ شخصی علی روح افـــــزا
که یکی هست و هیچ نیست جز او

اشعار شورانگیز


" علی روح افـــــــــزا "


" غزلیـّـات "


[ بازديد : 1418 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ 1394/9/12 ] [ 17:00 ] [ علی روح افـــــــزا ]

زخـمِ عشقت را کنـم درمان ، به درمـانی که نیست

خیس خـــواهد شـد دلم ، در زیـرِ بـارانی که نیست

...

از وصــالت غـــرقِ غــرقـم ، کس نمی دانــد ولی

خستـه ام گــویـا بـه زیـرِ بــارِ هجــرانی کـه نیست

...

در غَمَت رفت آن جـــــوانی ، پیـــرِ عشقَستم کنون

تا اَبـد اما جــــــوانم ، روحِ من فــــــانی کـه نیست

...

در رَهَت مستـم ، غــزل خــوانم خـرامان می روم

رفتـن انـدر چیــنِ زلفت کــــار آســــانی کـه نیست

...

می بَـــری مـا را بـــه مهمـــانی و امـا نـــاگهــــان

زخــمِ بسیــارم زَنی ، ایـن رَسمِ مهمــانی که نیست

...

این جـهان زنـــدان مظلــــومــان و عُشّاقــان بـــود

کِی بمــانَد عـــاشقی در حبس و زنـدانی کـه نیست

...

عهــد و پیمــان بستـه ای امشب بیـــایی پیــشِ مـن

بی وفـــایی میکنی ، بـــر عهد و پیـمانی که نیست

...

از هـمــان آغـــازِ کـــارم ، شـد مقـدر غـم مـــــرا

هِی نشستم غم شـود پـایـان ، به پــایــانی که نیست

...

از حیــــاط خــــــانــه ی دل ، گُل بچیـنم یک سبــد

می گــذارم پیشِ رویت ، تــــوی گُلـدانی کـه نیست

...

گشتـه ام روی زمیـن را هـم بـه باطـن ، هـم عیـان

مثـلِ تـــــو زیبــای عـــالـم ، مـاهِ تـابـانی که نیست

...

گــر چـه از عشقـش دلـم آواره شـد در کــوچـه ها

پس بیـــاریــدش دلـم را ، او خیــابـــانی که نیست

...

گــــر بخــواهی جــانِ من ، حتـا بــرای یک نـگاه

جــان فــدای یک نگـاهت ، چیزِ چندانی که نیست

...

آری ، آری جـــان فــــدایت میکنم ، زیبــــای مـن

گر چــه از شوقِ جمالت ، در بدن جانی که نیست

...

بارهــــــا نالیــــده ام از ایــن مسلمـــــانیِ خـــــود

طـالبِ اسلامـم امــا ، ایــن مسلمـــــانی کـه نیست

...

خنـده هـایت می بـَرد ، هـم دیـن و هـم ایمــانِ من

مـؤمنم با جـان و دل ، بـر دین و ایمانی که نیست

...

ساکنم در شهرِ تهـران ، گـر چه خود تبـریـزی ام

از هزاران تن یکی ، در اصل ، تهرانی که نیست

...

زاده ی تبــریــزم آری ، "روح افـــــــزا " یی کنم

شهـــریاری خـواهم اندر، شهــرِ یـارانی که نیست


برچسب ها: بهمن 93 ,

[ بازديد : 1812 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ سه شنبه 24 آذر 1394 ] [ 6:14 ] [ علی روح افـــــــزا ]

انـگــار روزگــار ، قبــــــــــولم نمی کند

ایــن سِیـلِ بیشمــار ، قبــــــــولم نمی کند

...

طغیان تــر از دلم ، نه دگـر رودخانه ای

چشمـانِ چشمـه سـار، قبـــــــولم نمی کند

...

ماهَـم لبـاسِ شـــاه ، بـه تن کـــرده گوئیا

زیبـــاتــریـن بهـــار ، قبـــــــولم نمی کند

...

گیسـو فشانده ای و رُخَت کـرده ای نهان

زُلفــــانِ آبشــار ، قبـــــــــــــولم نمی کند

...

خــورشید وَش ، طلــوع نمودَست از دلم

هستـم چـه جـان نثـــار ، قبـــولم نمی کند

...

ای بهتــــرین ستـــاره ی شبهای تـارِ من

شبهای نیـمه تــــار ، قبـــــــــولم نمی کند

...

عمـری نشسته ای به دلم ، من بـه انتظار

چنـدیست انتـظــــار ، قبــــــــولم نمی کند

...

پنهان ز چشمِ غیـــر ، عیـانی به چشمِ دل

آن مـاهِ آشـکــــار ، قبـــــــــــولم نمی کند

...

مستـم ز جـــامِ چشم خُمــارِت ، بیــا ببین

زین پس دگــــر خُمـار ، قبـــولم نمی کند

...

فـــانی بـه راهِ او شـده ام ، وای بـــر دلم

بــــاقیِ مــانــدگــار ، قبــــــــولم نمی کند

...

فریـــادِ دل ، ز کوه و بیابان گذشته است

پـــــــژواکِ کــــــوهسار ، قبولم نمی کند

...

بنشسته ام چه " روح فزا " بر قرارِ خود

لیـــــلای بیـقــــــرار ، قبــــــــولم نمی کند


[ بازديد : 1832 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ جمعه 27 آذر 1394 ] [ 10:46 ] [ علی روح افـــــــزا ]

بیــا بـا چشمِ مـن ، یک لحظه چشمت را تمـاشا کن

تــوانـایی تــو می دانـم ، خـودت را در دلـم جـا کن

...

شـده چشمت چـو دریــایی ، خروشانست و تـوفـانی

غـــریـقِ چشـم مستت را ، بیـــا یکـدم تـــو پیـدا کن

...

فقـط یکبـــار اگـــر دیــدی ، نظـر بر دیگـری کردم

خودم گویم ، مرا در آن زمان ، ملعون و رسـوا کن

...

ولی بهتــر تــو می دانی ، که هرگـز این نشد کیشم

گـــرفتــارِ تـــوام شــاها ، بیــا ایــن مشکلـم وا کـن

...

شـدم از دل قـــوی گــویا ، که می بینم کنـون او را

بکِش از دل تو آن "هو"را ، دلت همرنگ دریا کن

...

نگــارم کـرد امــدادم ، بِـرِس یــارب به فــــریــادم

خـداونـدا همیــن امشب ، قیـامت را تـــو بر پـا کن

...

ندا آمد که" روح افــزا "چه میگویی؟ چه میجویی؟

حَــذر کن از بدانـدیـشان ، وصالـم زود حـاشـا کن


برچسب ها: مهر 94 ,

[ بازديد : 1484 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ پنجشنبه 19 آذر 1394 ] [ 14:15 ] [ علی روح افـــــــزا ]

عـاشــــق بــدون دلبـــــر گــویـی کـه جــان نـدارد

گـــویـــــا کــه یک ستــــاره در آسـمــــــان نـدارد

دارد لســـــان و امّــــــا ، نـطــــقِ بیـــــــان نـدارد

...

« جــــان بی جمال جانـان ، میـل جـهان نـدارد »

« هــــر کس که ایـن نـدارد ، حقا که آن نـدارد »

...

هــر جـا کـه مــن بـرفتـم ، از او نشـــــان نــدیـدم

در مـیـکـــده نبـــــودش ، بیــــن بُتــــــان نــدیــدم

چــون دیــدمش بگفتــا : بـــــر گــو عیان نـدیــدم

...

« با هیـچکس نـشــــانی ، زان دلستــان نـدیـدم »

« یـــا مـن خبــــــر نــدارم یــا او نشـان نـدارد »

...

هـــر کس رُخی ببیـند ، گـوید کــه او همیــن است

در آسـمان تـــو بــاری ، یـا آنکـه در زمیــن است

پــرهیــز کن ز قهـرش ، زیـرا که در کمیـن است

...

« هر شبنمی دریــن رَه ، صد بحــر آتشین است »

« دردا کــه ایــن معمّـا شـــــرح و بیـــان نـدارد »

...

در بـخـت مــن نــوشـتی ، گـــــویـا بــه وقـت زادن

دیــدارتـــان مُـبــاح است ، تــــا وقـت جــان بـدادن

گفتــا بـه گــوش من دوش : ایــن را بـه کس نـدادن

...

« ســـر منـــزل فـــــراقـت نتـــوان ز دسـت دادن »

« ای ســاروان فــرو کش ، کیـن رَه گران نـدارد »

...

دوش آن صنـم چــو دیــدم ، سرگشته ام ز حیــــرت

درمــانـده ام بــه پیشش ، جــــان داده ام ز غیــــرت

گفتــــا : کـه مـن ملــولـم ، پــرّان شــدم ز سِیــــرت

...

« چـنگ خمیده قــــامت ، می خـواندت به عشرت »

« بشنــو کـه پنـد پیــران ، هیـچت زیــــان نــدارد »

...

یـارم بیــآمـد آن شب ، چــون مشعلـی دل افـــــــروز

روشن بگشت جــانـم ، شب گشتـه است چـــون روز

جـانــــا مگــوی بـا کـس ، ایـن راز خـانمـان ســـوز

...

« ای دل طــریق رنــدی ، از محتسب بـیـــــامـوز »

« مست است و در حق او، کس ایـن گمـان نـدارد »

...

زاهــد اگــــــــر گـــذارت ، بـــــر میکــده بیـــافتـــاد

ایمــــان خـــود نگهــدار ، بسپــار ایـن تــــو در یــاد

آمـد نـگـــــــار نــــازم ، از دست تـــو بــه فـــــریـاد

...

« احـــوال گنــج قـــــارون ، کــایــام داد بــر بــاد »

« در گـوش دل فـرو خــوان ، تـا زر نهان نـدارد »

...

از آن شـبـی کــــه دیــــدم ، روی جـمــــــال ایـــشان

دارم بسـی تـلاطــــم ، رودِ دلـــــم خـُــــــروشــــــان

همـــــــواره مات گشتـم ، هستـم چــو از خمــــوشان

...

« گر خود رقیب شمع است ، اسرار ازو بپـوشان »

« کان شـــوخ ســر بُــــریـده ، بنـد زبـــان نـدارد »

...

اشـــعار " روح افـــــــــــزا " شـاید نشد چــو حافظ

گفـتـا : کـه " روح افـــــــــزا " پیـــدا نشد دو حافظ

شـاه مـن است بـــرتـــــر ، دیگر مگـو تــو ، حافظ

...

« کس در جـهان نـدارد ، یک بنـده همچـو حـافظ »

« زیـرا که چـون تـو شـاهی کس در جـهان ندارد »


برچسب ها: آذر 93 ( تضمین بر شعر حافظ ) ,

[ بازديد : 1647 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ شنبه 19 دی 1394 ] [ 15:33 ] [ علی روح افـــــــزا ]

گـــویــا دلِ مـن امشب ، از یــار خـبــــر دارد

بس فتنـه کــه می بینی ، آن یــار به سـر دارد

...

چـون خـانه بدوشان شد ، این دل بنگــر او را

با دلبـــــرِ خــود گـــویـا ، تصمـیـم سفــر دارد

...

از بـیـــن همــه دلـهــا ، آن دلبـــــر مـن آمـــد

دل را زِ کفــم بـُــردی ، از بس که نظـر دارد

...

ای دل تـــو مشــو ایمـن ، از بـــرق نگـــاه او

زیــــرا کــه نگـــاه او ، بـسیـار شَــــرَر دارد

...

آن دم که همــو آمد ، بـــر ایـن دل خـــونبارم

خــود نیک بـدانستم ، این دل چـه گُهـــر دارد

...

درویش شـدی این دل ، هــر دَم بکشد هــویی

در داخل کشکــولش ، بنگـــر چـه هنــر دارد

...

در چشم خمـــارش بین ، بسیـــار عیـان باشد

زیــــرا که به چشمانـش او شمس و قمـر دارد

...

آن نــــــور خداونـدی ، موسی چــو بـدیـد آتش

در چشم خـــودش یارم ، صد گونه شجر دارد

...

این شعر که "روح افـزا"، با سوز درون گفتی

در معـــدنِ اســــــرارش ، بسیــارِ دگـــر دارد


برچسب ها: اسفند 93 ,

[ بازديد : 1505 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ پنجشنبه 19 آذر 1394 ] [ 19:10 ] [ علی روح افـــــــزا ]

دلبــــــران گــاهـی چــــو گیســـو را معطــر می کنند

خــــــونِ دل در سیـنــه هـــا ماننـد خنـجــــر می کنند

زاهـــدان جــام ریــا از نــُـــو بــه ســاغــــر می کنند

...

« واعظـان کین جلـوه در محراب و منبـر می کنند »

« چون به خلوت می روند ، آن کار دیگر می کنند »

...

هـــر کـه دارد دانشـی بـــــــازآی و از او راز پـُـرس

چــــون نمی دانـد کسـی ، از آن بُـت دمـساز پــــُرس

گـــــر تــو می خـواهی بـه نـجـوا یا که با آواز پُـرس

...

« مشکلـی دارم ز دانشمنــد مجـلـس بـــــاز پُــرس »

« تـــوبـه فـرمایان چـرا خود توبه کمتر می کنند ؟ »

...

دلبـــری را دیـــده ام ، جــــانــا چـه زیــبـــا دلبـــری

گـــــر ببـیــنـد زاهـــدش ، اُفتـــد بـه کیــش کــافـــری

واعــظـان را هــم نبـــاشـد جــــز ســرِ تَـن پـــروری

...

« گــــــوئـیــــا بــــاور نـمـی دارنـد ، روز داوری »

« کیــن همـه قلب و دَغل در کـــــار داور می کنند »

...

بــــــارلاهــــا چـُــون بــدانـی واعـظـان وَ اعمـالشـان

هــم بـدانی چــونکه در خـلـــوت بــــود کــردارشـــان

من نمی گـــویم که یـــا رَب ، نسل شان را بَــــرنشان

...

« یارب این نـو دولتــان را با خـر خــودشان نشان »

« کیـــن همـه نـــاز از غلام تـُرک و استر می کنند »

...

ای خـــداونــــدا ، گــــدایـت را ز درگــــــاهت مَـــران

جــــای ده مـا را بـه زیـــر چتــــــر لطـفـت در اَمــان

باز گـــــو بــــر مـا گـدایــــان ، تـــا کجــا بایــد روان

...

« ای گـدای خانقـه بــــر جَـــه کـه در دیــــر مغـان »

« می دهنــد آبـی کـه دلهــا را تــــوانـگـر می کننـد »

...

راه عشّــاقــــــان بــدان ، صــد رِنــدِ حـــاذق می کُشد

نیست بــــا نــــاصـادقـان کارش ، کـه صادق می کُشد

گــــر تــــو مشتاقش شـــوی می دان که شایق می کُشد

...

« حُسـن بی پـایــان او چنــدانـکه عــاشـق می کُشـد »

« زُمره ی دیگر به عشق از غیب سـر بر می کننـد »

...

قــدسیــــان بــــا یـکـدگـــر باشنـد انـــــدر جستجـــوی

از کجـــا آمد چنین شعــری تــو بـر گــو مـو به مـوی

زانـکـه بایــد شاعـــرِ ایـن شعـــــر باشد راه جـــــوی

...

« بــر در میـخـانه ی عشـق ای ملک تسبیح گـوی »

« کانـــــدر آنجـــا طیــنت آدم مخـمّـــــر مـی کننـد »

...

زاهـــدان هستند ، چون بـاری به کار خورد و خُفت

راه عاشـق جانِ من ، بـاشد به غیــر از حرف مُفت

بس که " روح افــــــزا " ببودش سالهـا با یار جُفت

...

« صبحـدم از عـرش میــآمـد خروشی عـقل گفت »

« قدسیـــان گـویی که شعر حافظ از بـر می کنند »


برچسب ها: آذر 93 ( تضمین بر شعر حافظ ) ,

[ بازديد : 1317 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ پنجشنبه 19 آذر 1394 ] [ 15:16 ] [ علی روح افـــــــزا ]

با تــــو چــو دیـــدی خــوشم ، عــزمِ جفـــا کرده ای

آه و فغــــانم ببیــن ، تــــــا بــــه کجــــــــا کـرده ای

...

در رَهِ عــــاشــق کُشی خِبـــــره شـــدی مـــــــاهِ مـن

کــــــاش بمیـــــرم دو صـد ، گر تـــو صفا کرده ای

...

بـــــازِ هـــــوایـی منـــم ، بــــام تــــــو شــد اوجِ من

بــــال و پَـــرَم کَنـده ای ، سَــر بــه هـــــوا کرده ای

...

ای دلِ صد پـــاره ام ، نیست جـــز ایـــن چـــاره ام

گـــــر چــــه جفـــا دیـــده ای ، بـــاز وفـــا کرده ای

...

گـر چـه شـدم جــان بکف ، یـــا کــه بـراهت تَـلَــف

مـن خَـــزَفـی بــــوده ام ، خــود تــــو طـلا کرده ای

...

بس کـه علــف زیــرٍ پــــا ، سبــــز شـد از انتـــظار

هـــم کَمَــــرم زیــــرِ غــم ، بیــن کـه دو تا کرده ای

...

خـــــونِ دلــم ریــختــی ، خـــاکِ غَمی در پـــی اش

خِشت زدی بــــا گِـــلش ، خـــــانــه بنــــــا کرده ای

...

این همــه دل در جـــهان ، خــود تو بگـو از چه رو

آمـــده ای در دلــــم ، خــــویـش تــــو جـــا کرده ای

...

چـاک اگــر شـد دلت ، پــاک شــــود غـــم مخـــــور

سیـــنـه ی چــــاکــم نِگــر ، جـــای خـــــدا کرده ای

...

گــر چـه ببنـدد جـــهان در بــه رُخَـم ، بی خیــــــال

چون که حجاب از رُخَت ، شخصِ تو ، وا کرده ای

...

" روح فـــــزا " یم کنــون ، رفتــه دل انــدر جنون

زُلف و جمـــالـت ببیـن ، فتنــه بـــه پــــا کــرده ای


[ بازديد : 1728 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 11 آذر 1394 ] [ 20:56 ] [ علی روح افـــــــزا ]

دیـــــوانـه گی ام در دلِ دیـــــوانـه نگنجد

فــریـــــــاد ازان مِی که به پیمـانه نگنجد

...

غمهــای جهان جــای بگیــرد به دل آری

غمهـای دلــم داخـلِ ایــن خـــانـــه نگنجد

...

لبـریــز شد از جـامِ وصالت دلم اکنـــون

آن جام چـه باشد کـه به خُمخــانه نگنجد

...

از عشقِ تو آری ، دلِ ما سر به هوا شد

بینـی تــــو دلم را که بـه کــاشانه نگنجد

...

دانم که گرانَ...ست بسی نرخِ وصالش

در ثــــروت و دارایـی شــاهانـه نگنجد

...

سوزی که ز چشمانِ خُمارت به دلم زد

در حیطه ی جــانبـازیِ پــروانـه نگنجد

...

زد "روح فزا "، یار حجابش به کناری

این فکـر و گُمان در سَــرِ بیگانه نگنجد


[ بازديد : 1590 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ چهارشنبه 11 آذر 1394 ] [ 17:07 ] [ علی روح افـــــــزا ]

عاشق بدون دلبـر گـویـی کـه جـان نـدارد

گـویـا کـه یک ستــاره در آســمان نـدارد

دارد لســان و امّـا ، نــطـقِ بیــان نـدارد

...

« جان بی جمال جانان ، میل جهان ندارد »

« هر کس که این ندارد ، حقا که آن ندارد »

...

هر جا که من برفتـم ، از او نشان نـدیـدم

در مـیـکـده نـبـودش ، بیـن بُتــان نــدیـدم

چـون دیدمش بگفتا : بر گـو عیان نـدیـدم

...

« با هیـچکس نـشانی زان دلستان نـدیـدم »

« یـا مـن خبـر نــدارم یا او نشان نـدارد »

...

هـر کس رُخی ببیـند گـوید که او همین است

در آسـمان تـو باری ، یا آنکه در زمین است

پرهیز کن ز قهرش ، زیرا که در کمین است

...

« هر شبنمی دریـن رَه ، صد بحر آتشین است »

« دردا کـه ایــن معمـّا شــرح و بیــان نـدارد »

...

در بـخت من نـوشتی ، گـویا بـه وقت زادن

دیـدارتـان مُـباح است ، تا وقت جـان بـدادن

گفتا به گـوش من دوش این را به کس ندادن

...

« سـر منـزل فـراقت نتـوان ز دست دادن »

« ای ساروان فـرو کش ، کن رَه گـران نـدارد »

...

دوش آن صنم چو دیدم ، سرگشته ام ز حیرت

درمـانده ام به پیشش ، جـان داده ام ز غیرت

گفتا : کـه من ملـولم ، پَــرّان شـدم ز سِیــرت

...

« چـنگ خمیده قامت ، می خواندت به عشرت »

« بشنـو که پنـد پیـران ، هیچت زیان نـدارد »

...

یـارم چـو دوش آمـد چـون مشعلی دل افـروز

روشن بگشت جانم ، شب گشته است چون روز

جـانـا مگـوی بـا کـس ، ایـن راز خانمان سوز

...

« ای دل طـریق رنـدی ، از محتسب بـیامـوز »

« مست است و در حق او کس این گمان نـدارد »

...

زاهــد اگــر گـذارت ، بــر میـکـده بیــافتـاد

ایمان خـود نگهـدار ، بسپـار این تــو در یـاد

آمـد نـگـار نــازم ، از دست تـــو بــه فــریاد

...

« احــوال گنــج قــــارون ، کایــام داد بــر بــاد »

« در گـوش دل فـرو خوان ، تـا زر نهان نـدارد »

...

از آن شـبی که دیـدم ، روی جـمال ایــشان

هسـتـم چـو در تلاطم ، رودِ دلـم خــروشان

همـواره مات گشتم ، هستم چـو از خمـوشان

...

« گر خود رقیب شمع است ، اسرار ازو بپوشان »

« کـان شــوخ سـر بُــریـده ، بنــد زبـان نـدارد »

...

اشـعار " روح افــزا " شایـد نـشد چـو حافظ

گفـتا : که " روح افــزا " پیـدا نشد دو حافظ

شـاه مـن است بـرتر ، دیگر مگو تو ، حافظ

...

« کس در جهان ندارد ، یک بنده همچو حافظ »

« زیرا که چـون تو شاهی کس در جهان ندارد »


[ بازديد : 773 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ سه شنبه 14 مهر 1394 ] [ 13:28 ] [ علی روح افـــــــزا ]

درباره وبلاگ

اشعاری که در این وبلاگ مشاهده میشود
در سایتهای مختلف به ثبت رسیده است
و هر گونه سواستفاده تخلف محسوب میشود .
نظر سنجي
نظرتان در باره وبلاگ

پيوندهاي روزانه
مطالب تصادفی
مطالب محبوب
" لیلای بیقرار " (1832 بازدید)
" دل صد پاره " (1728 بازدید)
" جمال جانان " (1647 بازدید)
"دل دیوانه " (1590 بازدید)
" معدن اسرار " (1505 بازدید)
" وصال " (1484 بازدید)
عنوان (1418 بازدید)
" آذربایجان " (1387 بازدید)
" دلبران " (1317 بازدید)
صفحات جانبی
تبادل لینک هوشمند


برای تبادل لینک ابتدا مارا با مشخصات زیر لینک کنید :

روح افزا Rouhafza


http://rouhafza.mizbanblog.com


سپس مشخصات لینک خود را ارسال کنید تا به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان

قالب های وبلاگ اسکین

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل

قالب وبلاگ | ابزار صلوات شمار
www.shereno.com
http://online-nusrat.blogfa.com/post/1 www.shereno.com تبادل لينک خرید ویندوز 10 سایت تفریحی و سرگرمی اخبار دسترسی به مجلات و مقالات علمی - دانلود مقاله از پایگاه های علمی ScienceDirect Springer JSTOR IEEE ، یوزر و پسورد سایتهای علمی فروش بک لینک - فروش بک لینک ویژه برای سایت ها و ویلاگ ها .عینک آفتابی زنانه. سایت تفریحی و سرگرمی
http://urlink.mihanblog.com
عنوان :
آدرس :
کد امنیتی : ریست تصویر
آمار وبلاگ
افراد آنلاين : 1 نفر
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 44
بازديد ماه قبل : 974
بازديد سال قبل : 24954
كل بازديدها : 132660
تعداد مطالب : 68
تعداد نظرات : 12
امکانات وب

ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]